zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016

Kto może otrzymać 500 zł na dziecko?

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. rozpocznie się realizacja programu "Rodzina 500+". W ramach tego programu rodzice i opiekunowie będą mogli otrzymywać po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18 lat niezależnie od dochodu rodziny, a także na pierwsze lub jedyne dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane przez urzędy miasta lub gminy na wniosek złożony przez osoby uprawnione.

Kto może otrzymać 500 zł na dziecko?
rys. Kto może otrzymać 500 zł na dziecko?

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Zasady jego wypłacania zostały określone w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), zwanej dalej ustawą.

Dla kogo?

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Chodzi tu zarówno o obywateli polskich, jak i - spełniających warunki określone w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy - cudzoziemców, o ile zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, wypłaca się je temu z rodziców lub opiekunów, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Gdy opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Jeśli natomiast po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka drugi rodzic lub opiekun dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, organ właściwy ustali, kto sprawuje opiekę. W tym celu organ właściwy może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Na które dziecko?

Świadczenie wychowawcze bez względu na wysokość dochodu rodziny przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie.


Świadczenie wychowawcze należne jest do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.


Kwota należnego świadczenia rodzicielskiego wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Przy czym w przypadku:

 • urodzenia dziecka,
   
 • ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub
   
 • gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu,

ustala się kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc; kwotę 500 zł dzieli się wówczas przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Otrzymaną wartość zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Rodziny, w których dochód (w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych) nie przekracza kwoty:

 • 800 zł na osobę lub
   
 • 1.200 zł na osobę - w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko,

otrzymają świadczenie wychowawcze również na pierwsze dziecko.

Przy czym za pierwsze dziecko w rozumieniu ustawy uznaje się jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 lat. W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku (np. bliźniaków, trojaczków), będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 lat życia, za pierwsze dziecko uznawane jest jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się o świadczenie.

Na wniosek

Program ruszy z dniem 1 kwietnia 2016 r. Wówczas urzędy gminy lub miasta rozpoczną przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego. Będą mogły być one złożone w formie pisemnej lub elektronicznej.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego, przy czym nie wcześniej niż od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Wyjątek będzie stanowił pierwszy okres, który rozpocznie się z dniem wejścia w życie ustawy i zakończy 30 września 2017 r. Co więcej, dla zachowania uprawnień do świadczenia od pierwszego dnia, stosowny wniosek trzeba będzie złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Bez uprawnień

Świadczenie wychowawcze nie będzie jednak przysługiwało, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
   
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
   
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
   
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Okoliczności uzasadniające przeprowadzenie wywiadu środowiskowego

Organ właściwy oraz marszałek województwa mogą zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących:

sprawowania opieki nad dzieckiem, w tym m.in. w przypadku, gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka, drugi rodzic lub opiekun dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w związku z opieką nad tym samym dzieckiem,
wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem,
marnotrawienia świadczenia wychowawczego.

Z wyjaśnień resortu pracy

Przyznawanie wsparcia w przypadku:

samotnych rodziców - świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców, a więc rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach,
tzw. związków patchworkowych - jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków posiadać będzie jeszcze wspólne dziecko, do składu rodziny wliczane będą wszystkie dzieci,
rodziców, którzy się rozwodzą - świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się znajduje,
dzieci adoptowanych - świadczenie będzie przysługiwać na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci biologicznych,
dzieci, które znajdują się w tzw. pieczy zastępczej - dla rodzin zastępczych kierowane jest odrębne wsparcie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w którym obok licznych dodatków podstawowe wsparcie kształtuje się na poziomie nie niższym niż 660 zł (rodziny spokrewnione) oraz 1.000 zł (rodziny niespokrewnione); dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

(źródło: www.mpips.gov.pl)

www.Zasilki.pl - Świadczenia rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60