zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021

Wpływ dochodu rodziny na uprawnienia do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Rodziny z dziećmi mogą obecnie korzystać z wielu świadczeń, które mają na celu m.in. częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Część z nich przysługuje niezależnie od dochodu rodziny (jak np. świadczenie 500+ i świadczenie dobry start). Jednak w przypadku innych, konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego. Dotyczy to m.in. niektórych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia alimentacyjnego.

Świadczenia a dochód

Do świadczeń rodzinnych, do których prawo uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego, zaliczają się:

 • zasiłek rodzinny i dodatki do tego świadczenia,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy oraz
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zwana becikowym.

Aby otrzymać te świadczenia, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lud dochód osoby uczącej się z założenia nie może przekroczyć kwot, określonych odpowiednio w art. 5 ust. 1 lub 2, art. 16a ust. 2art. 15b ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) - patrz: Tabela 1.

Wyjątek przewidziano dla:

 • zasiłku rodzinnego i dodatków - obowiązuje tu tzw. zasada "złotówka za złotówkę" oraz
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego - warunkowo może być on przyznany po przekroczeniu limitu dochodu (patrz: Tabela 1).

Także dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwanych świadczeniami alimentacyjnymi, ustawodawca przewiedział kryterium dochodowe, z uwzględnieniem tzw. zasady złotówka za złotówkę.

Pojęcie dochodu

Co istotne, przy ustalaniu, czy zostało spełnione kryterium dochodowe, brany jest pod uwagę przeciętny miesięczny dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (patrz ramka) wszystkich członków rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy/świadczeniowy, z ewentualnym wyłączeniem dochodu utraconego lub uwzględnieniem dochodu uzyskanego (patrz: Tabela 2).

Gdy mowa o:

 • okresie zasiłkowym - oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych,
 • okresie świadczeniowym - chodzi tu o okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Dla wskazanych okresów 2021/2022 brany jest zatem pod uwagę dochód osiągnięty w 2020 r.

Dochód brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych

Za dochód uznaje się tu, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30fustawy o pdof (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.), pomniejszone o:
koszty uzyskania przychodu,
należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz
składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, określone w art. 3 pkt 1 lit. c)ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. m.in.:
zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
alimenty na rzecz dzieci,
stypendia doktoranckie, stypendia sportowe oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
zaliczka alimentacyjna określona w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
pomoc materialna o charakterze socjalnym określona w art. 90c ust. 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.),
kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy o pdof,
świadczenie rodzicielskie,
zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca,
przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

a także, przy ustalaniu uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych na okresy zasiłkowe/świadczeniowe: 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022:

- dodatek solidarnościowy, o którym mowa w ustawie o dodatku solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1068 ze zm.), przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (art. 13 ust. 1 tej ustawy).

Tabela 1. Kryterium dochodowe dla celów nabycia prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
Rodzaj świadczenia Przysługuje, jeżeli Odstępstwo od zasady
zasiłek rodzinny i dodatki do tego świadczenia dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł lub - gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - 764 zł Jeżeli dochód rodziny przekracza kwotę graniczną, pomnożoną przez liczbę członków rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.
becikowe dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922 zł brak
specjalny zasiłek opiekuńczy łączny dochód osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł Przekroczenie dochodu o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu nie pozbawia prawa do tego świadczenia, o ile przysługiwało ono w poprzednim okresie zasiłkowym. Przy czym w przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.
świadczenie alimentacyjne dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł Jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę graniczną o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie alimentacyjne przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Tabela 2. Okoliczności uznawane za utratę i uzyskanie dochodu
Dla celów uprawnień do
świadczeń rodzinnych świadczeń alimentacyjnych
Utrata dochodu może być spowodowana:
- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
- utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- utratą zasiłku/świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
- wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266) lub art. 36aa ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.), zwanej ustawą systemową,
- utratą zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego albo świadczenia rehabilitacyjnego, przysługujących po utracie pracy zarobkowej,
- utratą świadczenia rodzicielskiego,
- utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- utratą stypendium doktoranckiego,
- utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,
albo utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
oraz przy ustalaniu uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych
na okresy zasiłkowe/świadczeniowe: 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022
- obniżeniem wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżeniem dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych z powodu przeciwdziałania COVID-19 (na podstawie art. 15oa ust. 1 specustawy w sprawie COVID-19 - Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.),
- utratą dodatku solidarnościowego, o którym mowa w ustawie o dodatku solidarnościowym, przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (art. 13 ust. 2 i 4 tej ustawy).
Uzyskanie dochodu może być wynikiem:
- zakończenia urlopu wychowawczego,
- uzyskania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
- uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- uzyskania zasiłku/świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
- rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania po okresie zawieszenia, o którym mowa wyżej,
- uzyskania zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego albo świadczenia rehabilitacyjnego należnych po utracie pracy zarobkowej,
- uzyskania świadczenia rodzicielskiego,
- uzyskania zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- uzyskania stypendium doktoranckiego
oraz przy ustalaniu uprawnień do świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych
na okresy zasiłkowe/świadczeniowe: 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022
- uzyskania dodatku solidarnościowego, o którym mowa w ustawie o dodatku solidarnościowym, przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (art. 13 ust. 3 i 5 tej ustawy).

www.Zasilki.pl - Świadczenia rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.