zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016

Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie dla celów ustalenia uprawnień do zasiłku rodzinnego i świadczenia 500+

Pracownik, zatrudniony w naszej firmie z dniem 1 grudnia 2015 r., zwrócił się do mnie z prośbą o wydanie mu zaświadczenia o wysokości dochodu osiągniętego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu. Jest mu ono potrzebne dla celów ustalenia uprawnień do zasiłku rodzinnego. Za jaki miesiąc powinnam wystawić to zaświadczenie, jeśli np. wynagrodzenie za grudzień 2015 r. zostało wypłacone pracownikowi w styczniu 2016 r., a za styczeń 2016 r. w lutym br.?

Z treści pytania wynika, że pracownikowi żądane od pracodawcy zaświadczenie potrzebne jest dla celów udokumentowania faktu uzyskania dochodu oraz jego wysokości.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty wynoszącej w trwającym właśnie okresie zasiłkowym odpowiednio:

 • 674 zł lub
   
 • 764 zł - gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,

z uwzględnieniem tzw. zasady "złotówka za złotówkę".

Stanowi o tym art. 5 ust. 1-3c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.).

Przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego brany jest pod uwagę przeciętny miesięczny dochód wszystkich członków rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. W obecnie trwającym okresie zasiłkowym 2015/2016, obejmującym okres od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r., brany więc był (i nadal jest) dochód rodziny uzyskany w 2014 r., z zastrzeżeniem dotyczącym utraty lub uzyskania dochodu, w rozumieniu art. 3 pkt 23 i 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych.


Za uzyskanie dochodu uznawane jest m.in. uzyskanie dochodu spowodowane uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.


Przykładowo w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy jego dochód ustala się na podstawie dochodu powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych (art. 5 ust. 4b ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych lub obniżenie ich wysokości, świadczenia nie przysługują lub przysługują w niższej wysokości od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został osiągnięty. Stąd też konieczność niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne.

Problemem w omawianym przypadku może być ustalenie:

 • w którym miesiącu nastąpiło uzyskanie dochodu, tj. w miesiącu podjęcia przez pracownika zatrudnienia, czy też w miesiącu pierwszej wypłaty należnej z tytułu tego zatrudnienia, oraz
   
 • czy istotna jest data wypłaty wynagrodzenia za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

Kwestię tę szczegółowo wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (patrz ramka) w opracowanym dla celów realizacji programu Rodzina 500+ "Podręczniku dla samorządowców", dostępnym na stronie internetowej www.mpips.gov.pl. Resort pracy jednocześnie zaznacza, że analogiczne przepisy i zasady postępowania (w omawianym zakresie) dotyczą również ustalania prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wynika z nich, iż w przypadku pracownika, o którym mowa w pytaniu:

 • miesiącem, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jest grudzień 2015 r., tj. miesiąc rozpoczęcia wykonywania przez niego pracy na podstawie zawartej umowy o pracę,
   
 • w zaświadczeniu należy wykazać dochód osiągnięty przez pracownika za styczeń 2016 r., tj. za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, mimo że wynagrodzenie za ten miesiąc zostało wypłacone pracownikowi dopiero w lutym 2016 r.

Z wyjaśnień MRPiPS - Uzyskanie dochodu (w związku z uzyskaniem zatrudnienia) po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, na przykładzie ojca dziecka, który rozpoczął wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę/stosunku pracy w lipcu 2016 r.:

"Zgodnie z art. 2 pkt 20 lit. c ustawy (o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - przypis redakcji), uzyskaniem dochodu jest uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - definicja zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej jest określona w art. 2 pkt 21 ustawy i oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy, w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny (...) po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny (...), powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Zgodnie z powyższymi przepisami, w tym przykładzie, miesiącem, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jest miesiąc lipiec 2016 r., tj. miesiąc rozpoczęcia wykonywania pracy na podstawie zawartej umowy o pracę (w praktyce jest to najczęściej także miesiąc zawarcia umowy o pracę), a nie miesiąc otrzymania wynagrodzenia z tytułu pracy wykonanej na podstawie takiej umowy, gdyż rozpoczęcie wykonywania pracy na podstawie zawartej umowy o pracę jest uzyskaniem dochodu z tego tytułu, a nie uzyskanie wynagrodzenia z tego tytułu.

Zgodnie z ww. art. 7 ust. 3 ustawy, ustalając zatem prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w tej rodzinie, należy uwzględnić dochód uzyskany przez ojca dziecka, z tytułu podjęcia zatrudnienia, (które w tym przypadku miało miejsce w lipcu 2016 r.), doliczając do dochodu rodziny z roku »bazowego«, kwotę dochodu osiągniętego z tytułu podjętego zatrudnienia za miesiąc następny, tj. za sierpień 2016 r. (niezależnie od daty pobrania wynagrodzenia należnego za miesiąc sierpień z tego zatrudnienia).

(...)

Analogiczne przepisy i zasady postępowania dotyczą również ustalania prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego".

www.Zasilki.pl - Świadczenia rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60