zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 62 (1312) z dnia 4.08.2016

Świadczenie 500+ już tylko od miesiąca złożenia wniosku

Ustawodawca wprowadzając świadczenie wychowawcze przewidział okres przejściowy, w którym wystąpienie z wnioskiem o jego przyznanie dawało osobom uprawnionym gwarancję wypłaty 500 zł na dziecko od pierwszego dnia obowiązywania świadczenia, tj. od 1 kwietnia 2016 r. Okres ten zakończył się jednak z dniem 1 lipca 2016 r. Wystąpienie o świadczenie 500+ po tej dacie daje do niego uprawnienia jedynie od miesiąca złożenia wniosku.

Uprawnieni do świadczenia

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka w wieku do ukończenia przez nie 18. roku życia. Co istotne, mogą je otrzymywać zarówno obywatele polscy, jak i spełniający określone warunki cudzoziemcy, o ile zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Zasady jego wypłacania zostały określone w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwanej dalej ustawą.

Od kiedy przysługuje?

Z założenia prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na 12-miesięczny okres - od 1 października do 30 września roku następnego. Tak wynika z art. 18 ust. 1i ustawy, która jednocześnie w art. 48 ust. 1 zastrzega, iż pierwszy tzw. okres świadczeniowy trwa aż 18 miesięcy. Rozpoczął się bowiem z dniem wejścia w życie ustawy, tj. z dniem 1 kwietnia 2016 r., a zakończy 30 września 2017 r.

Aby jednak otrzymać świadczenie począwszy od 1 kwietnia 2016 r., konieczne było złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. najpóźniej w dniu 1 lipca 2016 r. Przekroczenie tego terminu skutkuje zastosowaniem ogólnej zasady ustalania prawa do świadczenia, określonej w art. 18 ust. 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem uprawnienia do 500 zł na dziecko nabywa się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca danego okresu świadczeniowego, przy czym nie wcześniej niż odpowiednio od dnia:

 • urodzenia się dziecka,
   
 • objęcia dziecka opieką lub
   
 • przysposobienia dziecka.

Osoby, które dopiero zamierzają ubiegać się o świadczenie 500+, mogą je więc otrzymać jedynie na bieżąco, od miesiąca wystąpienia ze stosownym wnioskiem, z zastrzeżeniem jak wyżej.

Odstępstwo od reguły

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uzależnionego od niepełnosprawności zostanie złożony w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo to ustala się:

 • począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
   
 • do końca okresu świadczeniowego lub - gdy orzeczenie zostało wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż do końca okresu świadczeniowego.


Formularz wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale: Zasiłki i świadczenia.

Oczekiwanie na decyzję

Osoby, które spełniają warunki do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego począwszy od 1 kwietnia 2016 r. mogą oczekiwać na decyzję w tej sprawie i wypłatę 500 zł na dziecko aż trzy miesiące od dnia wystąpienia z wnioskiem z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Taki termin przewiduje art. 49 ust. 2 ustawy.

Na rozpatrzenie wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. organy właściwe mają znacznie mniej czasu. W tym przypadku bowiem obowiązuje ogólna zasada, określona w art. 21 ust. 1 i 2 ustawy. W świetle przywołanego przepisu świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który zostało ono przyznane. Przy czym w razie gdy wniosek w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego został złożony po 10. dniu miesiąca, świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek (patrz tabela).

Zasady ustalania prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłaty w zależności od daty wystąpienia z wnioskiem o to świadczenie
Wystąpienie z wnioskiem o świadczenie wychowawcze Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata
(przy założeniu, że zostały spełnione warunki do jego uzyskania)
w okresie od 1 kwietnia do
1 lipca 2016 r.
na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia
złożenia wniosku z prawidłowo
wypełnionymi dokumentami
po dniu 1 lipca 2016 r. począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca danego okresu świadczeniowego na wniosek zgłoszony:
do 10. dnia danego miesiąca - nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze,
po 10. dniu miesiąca - świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
Przykłady
w dniu:
29 czerwca 2016 r.
odpowiednio na okres:
od 1 kwietnia 2016 r.
do 30 września 2017 r.
odpowiednio najpóźniej w dniu:
29 września 2016 r.
5 lipca 2016 r. od 1 lipca 2016 r.
do 30 września 2017 r.
31 lipca 2016 r.
25 lipca 2016 r. 31 sierpnia 2016 r.
2 sierpnia 2016 r. od 1 sierpnia 2016 r.
do 30 września 2017 r.
31 sierpnia 2016 r.
16 sierpnia 2016 r. 30 września 2016 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195)

www.Zasilki.pl - Świadczenia rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60