zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017

Świadczenie wychowawcze, gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną

Rozstrzygnięcie, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych, czy w konkretnym przypadku występuje opieka naprzemienna, należy do organu właściwego realizującego świadczenia wychowawcze.


STAN FAKTYCZNY:

W kwietniu 2016 r. zainteresowany złożył wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie dziecko. Do wniosku dołączył wyrok, z którego wynika, że wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi powierza się obojgu rodzicom, ustalając miejsce zamieszkania dzieci przy matce. Zainteresowany oświadczył, że miejscem zamieszkania i zameldowania dzieci jest miejsce zamieszkania matki, jednak dzieci przebywają u niego okresowo - zazwyczaj w każdy poniedziałek i wtorek po zajęciach lekcyjnych do wieczora, co drugi weekend, a w czasie wakacji przez 3 tygodnie.

Wójt gminy odmówił przyznania skarżącemu świadczenia. W ocenie organu, nie zostały spełnione przesłanki ustawowe dotyczące posiadania przez skarżącego prawa do świadczenia wychowawczego na drugie dziecko, gdyż miejscem zamieszkania dzieci jest miejsce zamieszkania ich matki, natomiast pobyt dzieci u skarżącego nie został uregulowany orzeczeniem sądu w sprawie opieki naprzemiennej, a jedynie ustalony ustnie z matką dzieci.

Od decyzji skarżący wniósł odwołanie. SKO utrzymało w mocy decyzję organu I instancji. Na powyższą decyzję zainteresowany wniósł skargę do WSA.


SĄD ORZEKŁ:

WSA uchylił zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji.

Sąd wskazał, że jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem, organ właściwy może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z akt wynika, iż małżeństwo skarżącego i jego byłej żony zostało rozwiązane na mocy wyroku SO z 2009 r. Sąd nie ustalał kontaktów skarżącego z dziećmi. Orzekając o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Sąd wkracza w te relacje dopiero, gdy sami rodzice nie potrafią dojść do porozumienia.

Ponadto pojęcie naprzemiennej opieki rozwiedzionych rodziców nad dzieckiem pojawiło się dopiero w przepisach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która weszła w życie w 2016 r., natomiast wyrok, do którego odwołują się organy, został wydany w 2009 r. Chociaż sąd nie ustalał kontaktów skarżącego z córkami, to wydane orzeczenie nie wyklucza możliwości faktycznego sprawowania opieki naprzemiennej nad dziećmi przez oboje rodziców. Czynienie automatycznego założenia, że opieka naprzemienna ma miejsce tylko wówczas, gdy wprost wynika to z wyroku sądu, byłoby nieracjonalne i niesprawiedliwe wobec rodziców, którzy sami ustalili taką opiekę. Byłoby swoistym premiowaniem rodziców, którzy nie potrafią się porozumieć co do opieki nad dziećmi, w stosunku do tych rodziców, którzy są w stanie to uczynić bez ingerencji sądu.

Żądanie przedstawienia wyroku sądu orzekającego o opiece naprzemiennej jest niezasadne. Organ orzekający w sprawie winien sam dokonać oceny, czy sprawowana opieka nad dziećmi w wyniku wyroku sądu orzekającego rozwód oraz ustalającego wzajemne stosunki w zakresie wychowania dzieci przez rozwiedzionych rodziców stanowią wystarczającą podstawę do rozważenia zaistnienia opieki naprzemiennej. Przede wszystkim powinno to nastąpić poprzez ustalenie faktycznego zakresu tej opieki wykonywanej przez rodziców w czasie przebywania dzieci u każdego z nich. Jeżeli rzeczywista opieka jest sprawowana w taki sposób, że w powtarzających się okresach rodzic sprawuje wyłączną opiekę nad dziećmi, to będą podstawy do uznania, że ma miejsce opieka naprzemienna.

W toku ponownego rozpoznania sprawy organ powinien przeprowadzić wywiad środowiskowy zarówno u skarżącego, jak i u jego byłej żony, w celu ustalenia m.in., kto faktycznie i w jakim wymiarze sprawuje opiekę nad dziećmi.

(wyrok WSA w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2016 r., sygn. akt II SA/Ol 1232/16 - orzeczenie nieprawomocne)

 Komentarz redakcji 
Przebywanie dziecka pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców uprawnia do pobierania świadczenia wychowawczego, którego wysokość ustalana jest proporcjonalnie do liczby dni przysługiwania świadczenia. Jak wynika z omówionego orzeczenia, ustalenie istnienia opieki naprzemiennej może spoczywać na organie właściwym. Tak więc osobom uprawnionym świadczenie zostanie przyznane wyłącznie w oparciu o stan faktyczny dotyczący sprawowanej opieki. Wykluczy to być może sytuacje nabycia uprawnień w oparciu o ustalenia zawarte w orzeczeniu sądowym, które nie są respektowane przez rodziców.

www.Zasilki.pl - Świadczenia rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60