zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 1 (938) z dnia 3.01.2013

Świadczenia opiekuńcze na nowych zasadach

Z początkiem nowego roku weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, zwana dalej ustawą nowelizującą. W głównej mierze zakłada ona zmianę zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadzenie nowego świadczenia - specjalnego zasiłku opiekuńczego. Przy czym osoby, które uzyskały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przed 1 stycznia 2013 r., zachowają je na dotychczasowych warunkach jeszcze przez pół roku.


Po staremu

Do końca 2012 r. świadczenie pielęgnacyjne przyznawane było odpowiednio:

1) matce albo ojcu,

2) innym osobom, na których, zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także

3) opiekunowi faktycznemu dziecka

- jeżeli nie podejmowali albo zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad:

 • osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo
   
 • osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Po zniesieniu z dniem 1 stycznia 2010 r. kryterium dochodowego, zaobserwowano pewne nadużycia w korzystaniu ze świadczenia pielęgnacyjnego. Stąd zmiany, które (z uwzględnieniem okresu przejściowego) weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


Po nowemu

Ustawa nowelizująca zawęziła grupę uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego do osób opiekujących się osobami, których niepełnosprawność powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
   
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Dla opiekunów pozostałych osób niepełnosprawnych wprowadzono nowe świadczenie opiekuńcze, tj. specjalny zasiłek opiekuńczy. Będzie on jednak przyznawany na bardziej rygorystycznych zasadach niż świadczenie pielęgnacyjne, tj. m.in.:

 • po spełnieniu kryterium dochodowego - łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty, określonej dla celów przyznania zasiłku rodzinnego dla rodzin, których członkiem jest dziecko niepełnosprawne (w obecnym okresie zasiłkowym - 623 zł),
   
 • po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków, wymaganych do uzyskania tego świadczenia,
   
 • w wysokości niższej od świadczenia pielęgnacyjnego.

Ponadto przewidziano również sytuacje, w których świadczenie to nie przysługuje. Zostały one określone w art. 16a ust. 8 znowelizowanej ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Można powiedzieć, że obowiązujące do tej pory jedno świadczenie z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej dla celów sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną zamieniono na dwa różne świadczenia opiekuńcze: świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.


Okres przejściowy

Osoby, którym przyznano świadczenie pielęgnacyjne przed 1 stycznia 2013 r., a więc jeszcze na starych zasadach, mogą z niego korzystać w dotychczasowej wysokości (tj. 520 zł) przez kolejnych 6 miesięcy, tj. do 30 czerwca 2013 r. Oczywiście będzie to możliwe, o ile nadal spełniają kryteria określone w dotychczasowych przepisach. Po upływie tego terminu wygasną (z mocy prawa) wszystkie decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wydane przez organ właściwy na podstawie dotychczasowych przepisów. Organy wypłacające świadczenie pielęgnacyjne powinny w ciągu 2 miesięcy od wejścia w życie ustawy nowelizującej powiadamiać o tym fakcie osoby zainteresowane, informując jednocześnie o warunkach nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego, obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.

Aby począwszy od 1 lipca 2013 r. nadal otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne lub odpowiednio uzyskać prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, trzeba będzie wystąpić do urzędu miasta lub gminy ze stosownym wnioskiem.


Dodatek do świadczenia

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520 zł, podczas gdy świadczenie pielęgnacyjne ustalono na poziomie 620 zł. Przy czym w tej wysokości kwota świadczenia pielęgnacyjnego będzie obowiązywała dopiero od 1 lipca 2013 r.

Przypomnijmy, iż w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r. rodzice lub opiekunowie faktyczni dziecka otrzymywali (z urzędu) do świadczenia pielęgnacyjnego dodatkową pomoc finansową w wysokości 100 zł miesięcznie. Aby ta grupa uprawnionych nie straciła na zmianie przepisów, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r., obok świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 520 zł, wypłacany będzie dodatek w kwocie 100 zł (art. 12 ustawy nowelizującej). Otrzymają go (również z urzędu) osoby, które:

 • uzyskały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie dotychczasowych przepisów, ale jednocześnie spełniają warunki otrzymania tego świadczenia po nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych,
   
 • nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego po 31 grudnia 2012 r., a więc już na nowych zasadach.
Wysokość świadczeń opiekuńczych z tytułu rezygnacji z pracy w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, przed i po zmianie przepisów

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia (miesięcznie)

od 1 lipca
do 31 grudnia 2012 r.

od 1 stycznia
do 30 czerwca 2013 r.

od 1 lipca
2013 r.

świadczenie
pielęgnacyjne

520 zł
+
100 zł pomocy finansowej*

520 zł
+
100 zł dodatku**

620 zł

specjalny zasiłek
opiekuńczy

-

520 zł

* wypłacana z urzędu wyłącznie dla matki, ojca lub opiekuna faktycznego dziecka

** wypłacany z urzędu osobom spełniającym warunki do świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przy nieznacznym przekroczeniu progu dochodowego

Podobnie jak w przypadku zasiłku rodzinnego, przekroczenie progu dochodowego nie zawsze oznacza brak prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jeżeli bowiem łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do tego świadczenia o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany (obecnie 77 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy może być przyznany. Przy czym będzie to możliwe, o ile świadczenie to przysługiwało także w poprzednim okresie zasiłkowym.

Takie odstępstwo od zasady nie będzie jednak mogło być powtórzone w kolejnym okresie zasiłkowym. Ponowne przekroczenie dochodu (w kolejnym roku kalendarzowym) skutkować będzie odmową prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.)

Ustawa z dnia 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (na dzień oddania materiałów do druku brak publikacji)

www.Zasilki.pl - Świadczenia rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60