zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016

Na jakie świadczenia obecnie mogą liczyć opiekunowie osób niepełnosprawnych?

Opieka nad niepełnosprawnym członkiem rodziny często wymaga wielu wyrzeczeń. Rodzice i opiekunowie aktywni zawodowo, którzy opiekę sprawują osobiście, z reguły zmuszeni są do rezygnacji z pracy. Ustawodawca przewidział wprawdzie dla nich możliwość skorzystania z różnego rodzaju świadczeń, jednak przysługują one w ograniczonym zakresie, zwłaszcza gdy opieka dotyczy dorosłych niepełnosprawnych.

Z ubezpieczenia chorobowego

Osoby aktywne zawodowo, objęte ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, po zaistnieniu określonego ryzyka, mogą skorzystać z odpowiedniego w danej sytuacji świadczenia chorobowego.

Przykładowo urodzenie dziecka w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu uprawnia do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie to przysługuje wówczas przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego oraz - o ile ubezpieczona wystąpi z takim wnioskiem - urlopu rodzicielskiego, a więc maksymalnie przez okres 52 tygodni (tj. 364 dni). Dodatkowo ojciec dziecka może skorzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni (tj. 14 dni). Dla uprawnień do tego świadczenia nie ma znaczenia, czy dziecko jest zdrowe, choć w przypadku dziecka wymagającego opieki szpitalnej ubezpieczona, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni zasiłku macierzyńskiego, pozostałą część tego świadczenia może wykorzystać w terminie późniejszym - po wyjściu dziecka ze szpitala.

Natomiast ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki m.in. nad:

  • chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat,
     
  • innym chorym członkiem rodziny

przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Ze świadczenia tego można jednak korzystać nie dłużej niż odpowiednio przez 60 lub 14 dni w danym roku kalendarzowym i to niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

Szczegóły w zakresie przyznawania wymienionych zasiłków zostały określone w art. 29-31art. 32, 33-35 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową. Wypłacane są one odpowiednio przez płatnika składek uprawnionego do wypłaty zasiłków lub ZUS.

Z budżetu państwa

W pewnym momencie jednak kontynuacja zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez osobę opiekującą się chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny może okazać się niemożliwa, zwłaszcza gdy został wyczerpany limit świadczeń należnych z ubezpieczenia chorobowego.

Jeśli osoba wymagająca opieki legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, jej opiekun może liczyć na przyznanie jednego ze świadczeń opiekuńczych. Chodzi tu odpowiednio o:

  • świadczenie pielęgnacyjne

lub

  • specjalny zasiłek opiekuńczy.

Należne są one osobom, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą jej wymagającą.

Warunki uzyskania prawa do tych świadczeń zostały określone w art. 1716a ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.).

Dużo korzystniejsze, m.in. pod względem wysokości, jest świadczenie pielęgnacyjne (patrz tabela). Przysługuje ono jednak wyłącznie w przypadku, gdy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

  • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
     
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

W pozostałych przypadkach opiekun osoby niepełnosprawnej może liczyć wyłącznie na przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, uzależnionego m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Wnioski o świadczenia opiekuńcze składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce swojego zamieszkania.

Świadczenia należne z tytułu opieki nad chorym/niepełnosprawnym dzieckiem lub innym członkiem rodziny
Rodzaj świadczenia Zasiłek opiekuńczy Świadczenie
pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Źródło finansowania Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (z ubezpieczenia chorobowego) budżet państwa
Wysokość świadczenia 80% podstawy wymiaru zasiłku w 2016 r.
1.300 zł miesięcznie 520 zł miesięcznie
Okres należnego świadczenia maksymalnie przez okres odpowiednio 60 lub 14 dni w roku kalendarzowym przez czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony przez okres zasiłkowy obejmujący okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego
Przykładowe warunki uzyskania świadczenia brak innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, mogącego zapewnić opiekę dziecku lub innemu choremu członkowi rodziny* niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia odpowiednio: - 18. roku życia lub - nauki w szkole lub w szkole wyższej albo 25. roku życia łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 764 zł
* nie dotyczy opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat

www.Zasilki.pl - Inne zasiłki:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60