zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019

Alimenty w nowym okresie świadczeniowym

Gdy dziecko ma ustalone lub potwierdzone przez sąd prawo do alimentów od rodzica, a ich egzekucja jest bezskuteczna, może - po spełnieniu określonych warunków - korzystać ze świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Przyznawane jest ono na 12-miesięczne okresy świadczeniowe. W okresie, który rozpocznie się z dniem 1 października 2019 r., będzie obowiązywać nowe kryterium dochodowe.

Osoby uprawnione

Z prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwanych świadczeniami alimentacyjnymi, mogą skorzystać zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy spełniający warunki określone w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia te przysługują osobie uprawnionej (patrz ramka) do ukończenia przez nią odpowiednio 18. albo - w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej - 25. roku życia.

Natomiast osoba uprawniona posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności może korzystać ze świadczenia alimentacyjnego bezterminowo. Przy czym nie przysługuje ono, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej albo
   
 • zawarła związek małżeński.

Kryterium dochodowe

Dodatkowym, bardzo istotnym i często przesądzającym w sprawie, warunkiem uzyskania świadczenia alimentacyjnego jest spełnienie kryterium dochodowego. Aby je otrzymać, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty określonej w art. 9 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z zastrzeżeniem dotyczącym utraty lub uzyskania dochodu w rozumieniu art. 2 pkt 17 i 18 tej ustawy.

Z dniem 1 lipca 2019 r. ta graniczna kwota uległa jednak zmianie. Za sprawą ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz. U. poz. 2432) wzrosła ona z obowiązującego wcześniej limitu 725 zł do 800 zł. Z tym że ten wyższy próg dochodowy ma zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020, rozpoczynający się od dnia 1 października 2019 r.

Wysokość świadczenia

Maksymalna wysokość samego świadczenia pozostała na tym samym poziomie. Nadal więc, także w nowym okresie świadczeniowym, będzie ono wypłacane w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, ale nie wyższej niż 500 zł.

Jeżeli jednak ośrodek pomocy społecznej przekaże organowi właściwemu wierzyciela informacje, że osoba uprawniona bądź jej przedstawiciel ustawowy marnotrawią wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, organ ten może przekazywać należne osobie świadczenia w całości lub w części w formie rzeczowej.

Na wniosek

Ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego, złożony w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Prawo to przyznawane jest na okres świadczeniowy, z założenia, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych na nowy okres świadczeniowy można składać:

 • drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku,
   
 • w formie papierowej - od dnia 1 sierpnia danego roku.

Sposób ustalania dochodu oraz zakres informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego określa wydane w tej sprawie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozporządzenie z dnia 27 lipca 2017 r. (Dz. U. poz. 1467). Najlepiej w tym celu wykorzystać opracowane przez resort pracy formularze wniosku oraz wymagane oświadczenia i zaświadczenia. Dostępne są one m.in. w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Zasiłki i świadczenia.

Warto pamiętać, iż data złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami wpływa na termin wypłaty świadczenia za pierwszy/e miesiąc/e nowego okresu świadczeniowego. Szczegółowo kwestię tę reguluje art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Tryb postępowania w przypadku błędu we wniosku o świadczenie alimentacyjne, braku wymaganych dokumentów lub wątpliwości co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń
Sytuacja Tryb postępowania
złożenie nieprawidłowo wypełnionego wniosku organ właściwy wierzyciela przyjmuje wniosek i wzywa pisemnie wnioskodawcę, wraz z pouczeniem, do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania - niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia
złożenie wniosku bez wymaganych dokumentów organ właściwy wierzyciela przyjmuje wniosek i wzywa pisemnie wnioskodawcę, wraz z pouczeniem, do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni - niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia
wątpliwości co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń organ właściwy wierzyciela powiadamia niezwłocznie osobę pobierającą świadczenia o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów - w przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w sprawie lub niedostarczenia niezbędnych dokumentów wstrzymuje się wypłatę świadczeń
UWAGA! Osoby otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielania, na żądanie organu właściwego wierzyciela, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Pojęcia istotne przy ustalaniu uprawnień do świadczenia alimentacyjnego

- osoba uprawniona - osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna,
- bezskuteczność egzekucji - egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, a także niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Polski, w szczególności z powodu braku: podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika albo możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
- dłużnik alimentacyjny - osoba zobowiązana do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna,
- dochód członka rodziny - przeciętny miesięczny dochód, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
- okres świadczeniowy - okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego,
- organ właściwy dłużnika/wierzyciela - wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego/osoby uprawnionej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.)

www.Zasilki.pl - Inne zasiłki:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.