zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017

Świadczenia rodzinne z tytułu rozpoczęcia/kontynuowania nauki

Po spełnieniu określonych warunków rodzice lub opiekunowie (prawni albo faktyczni) dzieci mogą korzystać z zasiłku rodzinnego oraz różnego rodzaju dodatków do tego świadczenia. Część z nich przysługuje na okoliczność rozpoczęcia lub kontynuowania nauki, w tym poza miejscem zamieszkania. Nie są jednak przyznawane z urzędu, tylko na wniosek uprawnionego.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, do ukończenia przez dziecko:

 • 18. roku życia lub
   
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
   
 • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

a także osobie uczącej się, za którą uznawana jest osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Dodatki do zasiłku

Wraz z zasiłkiem rodzinnym osoby uprawnione mogą otrzymywać różnego rodzaju dodatki do tego świadczenia. Na dzieci w wieku szkolnym przysługują m.in. dodatki:

» z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek ten przyznawany jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Przy czym należny jest również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.

Co istotne, wniosek o wypłatę tego dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Przekroczenie tego terminu skutkuje pozostawieniem przez organ właściwy wniosku bez rozpoznania.

» z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek przysługuje w związku z:

 • zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo
   
 • dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Należny jest przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Na wniosek

Dodatki do zasiłku rodzinnego przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej. Z reguły składa się go przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, poprzez wypełnienie odpowiednich pozycji opracowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Wysokość świadczeń

W wyniku ostatniej weryfikacji, która miała miejsce w 2015 r., od 1 listopada 2015 r. następował stopniowy wzrost wysokości większości świadczeń rodzinnych, w tym m.in. zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Ostatni etap podwyżki, określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny... (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238) miał być przeprowadzony z dniem 1 listopada 2017 r., a więc z początkiem nadchodzącego okresu zasiłkowego.

Za sprawą art. 32 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428), wartości te (podobnie jak progi dochodowe) pozostaną na poziomie obowiązującym w trwającym obecnie okresie zasiłkowym (patrz tabela).

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania prawa do zasiłku rodzinnego na dziecko, które ukończyło 18. rok życia, wymagane jest złożenie:

 • oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub
   
 • oświadczenia o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej.

Natomiast ubiegając się o prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, należy przedłożyć odpowiednio:

 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,
   
 • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania,
   
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do tego dodatku.

Kwestię tę reguluje § 5 pkt 1 i 2 oraz § 7 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych... (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466).

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia rodzinne udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. Dostępne są one na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki lub rezygnacji z kontynuacji nauki poza miejscem zamieszkania należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie podmiot wypłacający zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.

Wysokość przykładowych świadczeń rodzinnych na uczące się dzieci
Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia
od 1 listopada
2016 r.
do 31 paździer-
nika 2017 r.
od 1 listopada
2017 r.
do 31 paździer-
nika 2018 r.
Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku:  
do ukończenia 5. roku życia
95,00 zł
powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia
124,00 zł
powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia
135,00 zł
Dodatki z tytułu: rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 zł
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z:
zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
113,00 zł
dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
69,00 zł

Pojęcie szkoły/szkoły wyższej

Dla celów świadczeń rodzinnych za szkołę uznaje się:

- szkołę podstawową,
- szkołę ponadpodstawową,
- szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki,
- młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, a także
- gimnazjum oraz szkołę ponadgimnazjalną do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach.

Przez szkołę wyższą natomiast należy rozumieć uczelnię, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, oraz kolegium pracowników służb społecznych.

www.Zasilki.pl - Świadczenia rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60