zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016

Kiedy podstawa świadczenia rehabilitacyjnego nie ulega zwiększeniu?

Z założenia podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podlega waloryzacji. Aby jednak mogła być ona przeprowadzona, jej wskaźnik powinien przekraczać 100%. Co więcej, w pewnych okolicznościach, mimo waloryzacji, podstawa, od której naliczana jest wysokość świadczenia, nie ulega zwiększeniu.

Dla ubezpieczonych, rokujących odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu leczenia i rehabilitacji, ustawodawca przewidział możliwość skorzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. Przyznawane jest ono, w oparciu o opinię lekarza orzecznika lub - w II instancji - komisję lekarską ZUS, od następnego dnia po wykorzystaniu okresu zasiłkowego.

Kwestię tę reguluje art. 18 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową.

Podstawa świadczenia

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi odpowiednio:

 • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy i 75% tej podstawy za pozostały okres, albo
   
 • 100% tej podstawy - jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży.

Podstawa zasiłku chorobowego dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 19 ust. 2 ustawy zasiłkowej. Przykładowo, jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w III kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w I kwartale tego roku kalendarzowego w stosunku do III kwartału ubiegłego roku kalendarzowego.

Przy czym wskaźnik waloryzacji obowiązujący w następnym kwartale ogłaszany jest przez Prezesa ZUS w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski", w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału.

Oznacza to, że waloryzacja jest przeprowadzana, jeśli jej wskaźnik w kwartale, na który przypada pierwszy dzień przyznanego świadczenia rehabilitacyjnego, przekracza 100%. Gdy okaże się niższy lub równy tej wartości podstawa wymiaru zasiłku pozostaje na niezmienionym poziomie (patrz wykres).

Mimo waloryzacji bez wzrostu podstawy

Wydawać by się mogło, że w każdym przypadku, gdy wskaźnik waloryzacji przekracza 100%, ubezpieczeni mogą liczyć na wyższe świadczenie. Istnieją jednak pewne okoliczności, w których mimo przeprowadzenia waloryzacji podstawa naliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie ulega zwiększeniu. Ma to miejsce w przypadku, gdy:

 • faktyczna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego należnego pracownikowi była podniesiona do kwoty najniższej, określonej w art. 45 ustawy zasiłkowej i mimo przeprowadzonej waloryzacji w dalszym ciągu nie przekracza tej minimalnej wartości, a więc nadal jest podwyższona do tej samej kwoty, lub
   
 • świadczenie rehabilitacyjne, podobnie jak zasiłek chorobowy, należne jest za okres po ustaniu ubezpieczenia chorobowego i podstawa jego wymiaru, w świetle art. 46 ustawy zasiłkowej, podlega ograniczeniu do 100% przeciętnego wynagrodzenia.

Zwiększenie wysokości podstawy wymiaru zasiłku może wówczas nastąpić odpowiednio wraz ze wzrostem:

 • kwoty najniższej podstawy wymiaru zasiłku, np. od 1 stycznia następnego roku w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, lub
   
 • przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Jeśli jednak przeciętne miesięczne wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu, odpowiednio niższa może być podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego wypłacanego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Przypomnijmy, iż kwota ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku ustalana jest miesięcznie, poczynając od 3. miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych. Zmienia się zatem odpowiednio: 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia każdego roku.

Świadczenie na dalszy okres

Trzeba również pamiętać, że waloryzacja przeprowadzana jest wyłącznie na pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne. Jeśli obowiązujący w danym kwartale wskaźnik waloryzacji nie pozwalał na jej przeprowadzenie (nie był wyższy od 100%), nie zostanie już ona przeprowadzona, nawet jeśli w kolejnym kwartale odnotowano procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Dotyczy to także świadczenia rehabilitacyjnego przyznanego na kolejny okres, gdy pierwsza jego część rozpoczynała się w kwartale ze wskaźnikiem nieprzekraczającym 100%.

Kiedy podstawa świadczenia rehabilitacyjnego nie ulega zwiększeniu?

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.)

www.Zasilki.pl - Świadczenia rehabilitacyjne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60