zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018

Preferencyjne składki ZUS a wysokość zasiłku macierzyńskiego

Opłacając składki na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie chorobowe, na preferencyjnych zasadach, osoby prowadzące własną pozarolniczą działalność gospodarczą muszą liczyć się z tym, iż w razie niezdolności do pracy należne im świadczenie będzie odpowiednio niskie. Jedynie zasiłek macierzyński może być podwyższony do zagwarantowanej przez ustawodawcę kwoty.

Wysokość świadczeń

Osoby prowadzące własną pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegające z tego tytułu dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, w razie choroby, konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny albo macierzyństwa mogą (po spełnieniu określonych warunków) korzystać ze stosownych świadczeń, zwanych dalej świadczeniami chorobowymi.

Ich miesięczna wysokość wynosi odpowiedni procent (np. 80% lub 100%) podstawy wymiaru świadczenia, obliczanej z założenia w oparciu o przychód ubezpieczonego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Pod pojęciem przychodu należy rozumieć kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tej podstawy. Tak wynika z art. 48art. 3 pkt 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową.

Podstawę wymiaru zasiłku za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi jedna trzydziesta część przychodu stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Stawkę dzienną świadczenia (SDŚ) natomiast oblicza się przez pomnożenie podstawy jego wymiaru (PWZ) przez odpowiedni procent jego miesięcznej wysokości (PWŚ) i podzielenie przez 30, zgodnie ze wzorem:

SDŚ = PWZ × PWŚ : 30.

Konsekwencje preferencji składkowych

Niektóre osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą korzystają z możliwości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie chorobowe, na tzw. preferencyjnych zasadach, określonych w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778), tj. od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia. Muszą one liczyć się z tym, iż w razie zaistnienia określonego ryzyka, podstawa wymiaru należnego im świadczenia zostanie obliczona w oparciu o taką właśnie bardzo niską podstawę wymiaru składek. Ponieważ ta grupa ubezpieczonych nie została objęta gwarancją najniższej podstawy wymiaru zasiłku (taka została przewidziana wyłącznie dla ubezpieczonych będących pracownikami, do których wynagrodzenia mają zastosowanie przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), znajdzie to również swoje odzwierciedlenie w wysokości samego świadczenia.

Co więcej, podstawa ta może obowiązywać przez bardzo długi okres. W świetle art. 43 ustawy zasiłkowej, podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się bowiem na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo była ona krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego

Świadczenia chorobowe wypłacane są w ustalonej wysokości, na którą składa się odpowiednia liczba stawek dziennych danego świadczenia. Przy czym stawki te mogą być jednakowe (np. 80% podstawy wymiaru zasiłku za cały okres) albo zróżnicowane - gdy za dany okres przysługuje świadczenie w różnej wysokości (np. 70% podstawy zasiłku za okres pobytu w szpitalu i 80% tej podstawy za pozostały okres niezdolności do pracy z powodu choroby).

Nieco inaczej wygląda sprawa z zasiłkiem macierzyńskim za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Za sprawą art. 31 ust. 3a ustawy zasiłkowej, w przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (pdof) okaże się niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych, a więc od 1.000 zł, kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na pdof podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego.

Jeśli natomiast zasiłek macierzyński przysługuje:

  • za część miesiąca - stosowne podwyższenie ustala się proporcjonalnie do okresu, za który jest wypłacany zasiłek macierzyński,
     
  • z więcej niż jednego tytułu - podwyższenie zasiłku macierzyńskiego przysługuje, gdy łączna kwota wypłacanych zasiłków macierzyńskich jest niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego.

Podwyższenia zasiłku macierzyńskiego w przypadku osób prowadzących własną działalność pozarolniczą dokonuje ZUS, będący płatnikiem świadczenia, także wówczas, gdy przedsiębiorca ma prawo do zasiłku macierzyńskiego również z innego tytułu.

Przykład

Pani Katarzyna z dniem 1 stycznia 2016 r. rozpoczęła prowadzenie własnej działalności gospodarczej i z tego tytułu zgłosiła się do ubezpieczeń społecznych, w tym do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, opłacając składki na te ubezpieczenia na preferencyjnych zasadach, tj. od kwoty odpowiadającej 30% minimalnego wynagrodzenia.

W połowie lipca 2017 r. ubezpieczona ta stała się niezdolna do pracy z powodu choroby przypadającej na okres ciąży. Z tego tytułu przysługiwał jej zasiłek chorobowy, aż do dnia poprzedzającego poród, który miał miejsce 29 grudnia 2017 r.

Podstawa wymiaru należnych jej świadczeń chorobowych wynosi 498,33 zł, zgodnie z wyliczeniem:

  (555 zł - 555 zł × 13,71%) × 6 + (600 zł - 600 zł × 13,71%) × 6 = 5.979,90 zł - łączny przychód ubezpieczonej za okres 12 miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, tj. za okres od lipca 2016 r. do czerwca 2017 r.,
  5.979,90 zł : 12 m-cy = 498,33 zł - podstawa wymiaru zasiłku chorobowego/macierzyńskiego.

Tym samym stawka dzienna wynosi odpowiednio:

- zasiłku chorobowego - 16,61 zł (tj. 498,33 zł × 100% : 30) oraz
- zasiłku macierzyńskiego, przyznanego na jej wniosek od razu na pełny 52-tygodniowy okres - w wysokości 80% podstawy wymiar zasiłku - 13,29 zł (tj. 498,33 zł × 80% : 30).

Oznacza to, że np. za:

- listopad 2017 r. - pani Katarzyna otrzymała zasiłek chorobowy w wysokości 498,30 zł (tj. 16,61 zł × 30 dni),
- grudzień 2017 r. - przysługiwał jej:
za 28 dni - zasiłek chorobowy w wysokości 465,08 zł, zgodnie z wyliczeniem:
16,61 zł × 28 dni = 465,08 zł oraz
za 3 dni - zasiłek macierzyński w wysokości 39,87 zł, co wynika z wyliczenia:
13,29 zł × 3 dni = 39,87 zł, a także
podwyższenie zasiłku macierzyńskiego w wysokości 63,93 zł, zgodnie z wyliczeniem:
39,87 zł - 7 zł = 32,87 zł - kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszona o zaliczkę na pdof,
1.000 zł : 31 = 32,26 zł; 32,26 × 3 dni = 96,78 zł => 96,80 zł - kwota świadczenia rodzicielskiego (po zaokrągleniu do 10 gr w górę), do której zasiłek macierzyński ulega podwyższeniu, 96,80 zł - 32,87 zł = 63,93 zł - kwota podwyższenia zasiłku macierzyńskiego.
- styczeń 2017 r. - ubezpieczona otrzyma:
zasiłek macierzyński w wysokości 411,99 zł (tj. 13,29 zł × 31 dni) oraz
- podwyższenie zasiłku macierzyńskiego w wysokości 662,01 zł, zgodnie z wyliczeniem:
411,99 zł - 74 zł = 337,99 zł - kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszona o zaliczkę na pdof,
1.000 zł - 337,99 zł = 662,01 zł - kwota podwyższenia zasiłku macierzyńskiego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368)

www.Zasilki.pl - Zasiłek macierzyński:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.ZasilekMacierzynski.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60