zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017

Obliczanie zasiłku opiekuńczego dla osoby zatrudnionej na podstawie kontraktu menedżerskiego

Spółka z o.o. od stycznia br. zatrudnia dyrektora na podstawie kontraktu menedżerskiego. Z tego tytułu podlega on obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu, a ponadto przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jego wynagrodzenie określone zostało w stałej miesięcznej wysokości (15.000 zł). W sierpniu br. sprawował on opiekę nad chorą żoną. Czy przysługuje mu zasiłek opiekuńczy i ewentualnie jak obliczyć jego wysokość?

Umowa o zarządzanie (kontrakt menedżerski) nie została uregulowana w Kodeksie cywilnym w katalogu umów nazwanych. Zgodnie z art. 750 K.c., do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Więcej przeczytasz w Na temat rozliczenia składkowo-podatkowego wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego piszemy w UiPP nr 15/2017, str. 8-11.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad innym chorym członkiem rodziny (art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy zasiłkowej). Za członków rodziny, o których mowa, uważa się m.in. małżonka lub rodzica dziecka pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. Zasiłek z tytułu opieki nad ww. osobami może być wypłacany nie dłużej niż przez 14 dni w roku kalendarzowym, pod warunkiem że we wspólnym gospodarstwie domowym nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę osobie chorej (art. 33 ust. 1 pkt 2 i art. 34 ustawy zasiłkowej).

Zwracamy uwagę! Łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny zasiłek opiekuńczy przysługuje maksymalnie za 60 dni w roku kalendarzowym. Okres 14 dni, o których mowa, wlicza się do łącznego limitu 60 dni. W razie jego wyczerpania w całości z tytułu ewentualnej opieki nad dziećmi w roku kalendarzowym pozostanie jeszcze do wykorzystania 46 dni (60 dni - 14 dni).

Co do zasady, podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego, tak jak chorobowego, dla ubezpieczonego niebędącego pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (tu konieczność sprawowania opieki). Jeżeli okres ubezpieczenia jest krótszy, oblicza się ją z uwzględnieniem pełnych kalendarzowych miesięcy tego ubezpieczenia (art. 36 ust. 2 w związku z art. 48 ust. 2 ustawy zasiłkowej). W myśl art. 3 pkt 4 ustawy zasiłkowej, za przychód uważa się kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na to ubezpieczenie.

Osoba, o której mowa w pytaniu, z tytułu kontraktu menedżerskiego uzyskuje wysokie wynagrodzenie, dlatego też należy zwrócić uwagę na ograniczenie wysokości podstawy wymiaru składki chorobowej.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób, które podlegają temu ubezpieczeniu dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (art. 20 ust. 3 ustawy o sus). W 2017 r. nie może być ona wyższa od kwoty 10.657,50 zł. W związku z tym, do obliczenia zasiłku opiekuńczego należy przyjąć kwoty stanowiące podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe w wysokości 10.657,50 zł, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71%.

Przykład

Przyjmujemy, że ubezpieczony, o którym mowa w pytaniu, jest zatrudniony na podstawie kontraktu menedżerskiego od 9 stycznia 2017 r. W okresie od 1 do 14 sierpnia 2017 r. sprawuje on osobistą opiekę nad chorą żoną. We wniosku ZUS Z-15 wpisał, że we wspólnym gospodarstwie domowym nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę chorej żonie, zatem nabył prawo do zasiłku za cały okres opieki.

Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowi przeciętna miesięczna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za okres od lutego do lipca 2017 r. w wysokości 9.196,36 zł, tj.: [(10.657,50 zł - 1.461,14 zł) x 6 m-cy] : 6 m-cy. Ubezpieczony otrzyma zasiłek opiekuńczy w wysokości 3.433,36 zł, tj. 9.196,36 zł x 80% : 30 = 245,24 zł (stawka dzienna); 245,24 zł x 14 dni = 3.433,36 zł.


Zwracamy uwagę!
Zasiłek opiekuńczy przysługuje od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu (bez okresu wyczekiwania).

www.Zasilki.pl - Zasiłek opiekuńczy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60